Lars Salvius-föreningen
Senast uppdaterad: 2016-04-22

Varje år delar Lars Salvius-föreningen ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forsknings-kommunikation, främst inom populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.

Lars Salvius

Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en ekonomisk veckotidskrift – Lärda tidningar.
Han satsade även på att ge ut vetenskapliga alster, något som andra boktryckare ansåg olönsamt, och förstod att göra denna ”smala” sektor vinstgivande. Han var bland annat förläggare åt Kungliga Vetenskapsakademien.
Lars Salvius såg till att ge boktryckarna drägliga villkor. Han skapade även vår första universalbokhandel och inrättade vårt första lånebibliotek.

Från kopia till Lars Salvius-pris

Varje år kopieras ett stort antal sidor ur svenska och utländska verk vid svenska högskolor och universitet. För den kopiering som sker betalas ersättning enligt det så kallade högskoleavtalet. Pengarna inkasseras och förvaltas av Bonus Copyright Access – en ekonomisk förening vars medlemmar är organisationer som företräder upphovsmän och utgivare.

En mindre andel av den totala ersättningen avser ersättning för kopiering ur vetenskapliga tidskrifter och annat särskilt kopieringskänsligt material. Den ersättningen förvaltas gemensamt av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. Organisationerna har bildat en särskild förening (Lars Salvius) som har till uppgift att fördela ersättningen i form av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris. Även författare och utgivare som inte är medlemmar i eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationerna har rätt att söka och få stipendier och projektbidrag från föreningen.

Salvius verksamhet

Lars Salvius-föreningens styrelse består av fyra ledamöter och fyra suppleanter som utses av stiftarorganisationerna. Styrelsen utser en jury med uppgift att dela ut stipendier och projektbidrag liksom det årliga Lars Salvius-priset. Juryn består av fem facklitterärt och vetenskapligt väl bevandrade personer. Stipendierna och projektbidragen utlyses under våren och utdelning sker efterföljande höst.

Årligt pris

Det årliga Lars Salvius-priset delas ut till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst inom populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.

Stipendier

Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.

Projektbidrag

Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bland annat den som åsyftas i högskolans ”tredje uppgift”, till exempel genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare och forskare.
Observera att bidrag inte ges för författande av läroböcker eller enstaka populärvetenskapliga verk.

Kontakt

Lars Salvius-föreningen
c/o Bonus Copyright Access
Box 45006
104 30 Stockholm
Telefon: 08-545 429 00
Mejl:
Salvius_1904978322
Sök stipendium 2017
Sök projektbidrag 2017
2017 års mottagare av Lars Salvius-priset
2017 års mottagare av projektbidrag och stipendier